ขั้นที่ 1

ใส่จำนวนสมาชิกในครอบครัว พร้อมวันเดือนปีเกิด

1. พ่อ

father

2. แม่

mother

3. ลูกคนที่

เลือกเพศของลูก

4. ลูกคนที่

เลือกเพศของลูก

back to top